ZikWood, Kristjan Zidar s.p.

Brecljevo 10

3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon: 041 904 022

e-mail: info@zikwood.com

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PODJETJA ZIKWOOD

 

Prosimo vas, da si dobro preberete spodnje informacije. V primeru nejasnosti nas lahko pokličete ali nam pišete. Z veseljem vam bomo razložili in svetovali.

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje naročila oziroma nakupa izdelkov podjetja ZikWood. Podjetje je bilo ustanovljeno 12. 9. 2017 (matična številka 8047430000, davčna številka SI 51097320). Podjetje zastopa direktor Kristjan Zidar.

 1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja urejajo dejavnosti podjetja ZikWood ter vsa medsebojna razmerja med pogodbenima strankama, podjetjem ter fizično ali pravno osebo, ki naroča izdelek ali storitev (v nadaljevanju: naročnik).

 1. Meritve

Meritve opravlja strokovna oseba podjetja. Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva, kadar naročnik naroči pohištvo na podlagi izmer, opravljenih s strani podjetja.

V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi naročnik sam oziroma tretja po njegovem naročilu, je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev, zaradi katerih pohištvo ni dimenzijsko ustrezno.

Stroški dodatnih del, popravil ali zamenjave pohištva ter ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika oziroma tretje osebe po njegovem naročilu, v celoti bremenijo naročnika.

Naročnik je dolžan podjetje seznaniti z vsemi projekti vgradnje ter opozoriti na ovire (npr. vodovod, električne inštalacije, izven stenske cevi, skriti profili, morebitne skrite poškodbe zgradbe).

Pri novogradnjah mora naročnik podjetje seznaniti tudi  s točnimi podatki višine tlakov. V nasprotnem primeru naročnik nosi posledično nastale stroške, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži in dodatnih nepredvidenih del, ki so posledično nastala.

V primeru, da merilec pred ali med meritvijo ni bil seznanjen s skritimi in ne skritimi ovirami, podjetje ne odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva.

 1. Rok dobave

Rok dobave od naročila je do 45 dni oziroma po dogovoru. V primeru, da je naročnik naročil izdelek, ki ga podjetje zaradi nepredvidljivih razlogov ne more izdelati v navedenem roku, bo podjetje o tem obvestilo naročnika preko njegovih kontaktnih podatkov.

 

 

 1. Dostava izdelkov

Podjetje bo naročene izdelke dostavilo in opravilo montažo v dogovorjenem roku.

Montaža zajema raznos in montažo pohištva v pripravljene prostore. V kolikor je prostor več kot 20 metrov oddaljen od dostavnega vozila, se posebej zaračuna tudi raznos. Sama montaža ne zajema demontaže starega pohištva.

Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku montaže in ob končani montaži. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake.

 1. Cene in plačilo

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, dimenzije ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene.

Podjetje izda račun v fizični obliki na A4 papirju ali pa račun naročniku posreduje v elektronski (PDF) obliki na njegov elektronski naslov.

Naročnik opravi plačilo z  nakazilom na transakcijski račun podjetja:       SI56 6100 0001 7857 368.

Naročnik plača 50 % cene ob naročilu, 50 % pa v roku enega tedna po zaključeni montaži.

 

 1. Postopek naročila

Naročnik posreduje podjetju podatke (vrsta pohištva, dimenzije pohištva, material) na elektronski naslov info@zikwood.com. Preko telefonskega pogovora podjetje naročniku tudi svetuje. Podjetje nato pripravi okvirno ponudbo na podlagi naročnikovih podatkov. V kolikor se naročnik zanima za nadaljnje sodelovanje, se na podlagi prve poslane ponudbe dogovorijo za meritve.

Podjetje opravi meritve in svetovanje na objektu.

Podjetje brezplačno pripravi 3D izrise in končno ponudbo, na podlagi opravljenih meritev ter dogovorov.

Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila obvezno pregledati ponudbo (dekorje, okovje, skice, podatke idr.). V kolikor je kakšna nejasnost, naročnik kontaktira podjetje za pojasnitev. Ob naročilu pohištva se sklepa, da se naročnik strinja z vsemi podatki. Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika.

V roku enega dne od naročila ima naročnik možnost preklicati naročilo brez posledic. Če naročnik naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo.

Podjetje v dogovorjenem roku naročene izdelke izdela, pripravi in se z naročnikom dogovori o datumu montaže.

 1. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Naročnik ima pravico vrniti izdelek, če je izdelek uničen ali pokvarjen in je za to krivo podjetje.

Za vrnjene izdelke podjetje naročniku takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu, vrne vplačani znesek. Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.

Naročnik nima pravice do odstopa od naročila, katerega predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih naročnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

 1. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu. Tam je naveden tudi garancijski rok. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu, ter ob predložitvi računa.

Naročnik lahko garancijo uveljavlja pri podjetju, in sicer z garancijskim listom in računom. Podjetje je dolžno garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih na noben način ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam. Podatki naročnikov so namenjeni zgolj za izvedbo naročila, obveščanju o stanju naročila, izdaji računa in računovodstvu.

Podjetje lahko obdeluje sledeče osebne podatke naročnikov:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča.
 1. Pritožbe, spori in uporaba prava

Podjetje spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. V primeru težav, se lahko naročnik s podjetjem poveže preko telefonskega klica  na številko 041 904 022 ali po elektronski pošti info@zikwood.com. Pritožba se mora vložiti v pisni obliki, in sicer na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo naročniku, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Podjetje si bo prizadevalo po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med podjetjem in naročnikom pristojno sodišče v Celju.

 1. Spletna stran

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato podjetje ZikWood ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Podjetje ZikWood lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Podjetje ZikWood vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni. Podjetje ZikWood si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last podjetja ZikWood ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršnakoli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

 1. Objava fotografij izdelkov

Podjetje si pridržuje pravico objave slik izdelkov, ki jih izdela, na spletni strani in na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram), razen v primeru, ko podjetje in naročnik skleneta drugačen dogovor.

 1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so javno objavljeni na spletni strani www.zikwood.com.

Podjetje ima pravico do spremembe pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne strani www.zikwood.com. Vsakokratne spremembe ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave. Če je sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe ali dopolnitve stopijo v veljavo ter uporabo v krajšem času.

Naročnik s podpisom potrjuje, da je prebral, razumel in v celoti sprejel predložene pogoje.

Podjetje ZikWood si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja  splošnih pogojev poslovanja posluži vseh pravnih sredstev in pravic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor podjetja Zikwood, Kristjan Zidar, v Šmarju pri Jelšah, dne 18. 6. 2020.